Tag: ลีกสวีเดน -50รับ100 avg

ขยายเวลาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 1 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

เปิดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ครม. นัดแรก

<…